Ackerland ab 2018 zu verpachten:

Lengfeld, Flur 8 Nr. 110/0, 4.500 qm

Lengfeld, Flur 8 Nr. 112/1, 6.744 qm

Ober-Klingen, Flur 1 Nr. 351/0, 1.541 qm

Ober-Klingen, Flur 9 Nr. 71/0, 8.310 qm

 

Bewerbungen bis spätestens 31.07.2017 schriftlich an Gemeindeverwaltung Otzberg, Otzbergstraße 13, 64853 Otzberg oder per E-Mail: gemeindeverwaltung@otzberg.de